ZASADY REZERWACJI ONLINE

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów Stary Browar Apartments w Oleśnicy.

2. Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 2. Rezerwacja

1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.apartamentyolesnica.pl lub stronach partnerskich typu Booking

§ 3. Skrócenie pobytu

1. Wybierając ofertę bez możliwości anulowania, zawsze tańszą od oferty standardowej (z możliwością anulowania),  nie możesz anulować ani zmienić rezerwacji.
2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

§ 4. Usługa wynajmu apartamentu

1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda  internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.

2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, ręcznik.

3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.

4. Hostel nie przechowuje pozostawionych przedmiotów, nie odpowiada materialnie za nie i nie ma obowiązku informowania gości o nich. Pozostawione przedmioty gość może po wcześniejszym kontakcie z Hostelem odebrać, tylko w dniu kończoącej się rezerwacji. 

§ 5. Obowiązki gościa

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji, w przypadku stwierdzenia większej liczby gości niż zadeklarowano naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osobę. Aby uniknąć kary za przebywanie większej ilości gości niż zgłoszono w procesie rezerwacji należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu do 60 min od pierwszego otwarcia zamka i wnieść opłatę wg podstawowych stawek cennika.

3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
Opłata dodatkowa za przestawienie łóżka głównego, mebli głównych, AGD/RTV oraz demontaż elektrozaworów grzejnikowych: 100 zł

5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Stary Browar Apartments.

8. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, telefonami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

9.  Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! Miejsce, w którym można palić papierosy to teren przed budynkiem. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.

10. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.

11. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

12. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

13. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

§ 6. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

2. Zameldowanie odbywa się o każdej porze w czasie w którym wykupiono pobyt.

3. Obsługa może poprosić o okazanie przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności. W przypadku braku karty płatniczej możliwa jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 500 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Dane z karty płatniczej lub kaucja są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 5 pkt.6.

4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem) gotówką lub kartą płatniczą.
5. Dostęp do apartamentu odbywa się poprzez otwarcie zamka otrzymanym kodem. Kod ten jest generowany automatycznie, działający tylko na czas pobytu i przekazywany SMS na podany numer telefonu oraz na podany adres email. Klucz ten nie wolno udostępniać osobom niepowołanym.

§ 7. Siła wyższa

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący  rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.

2. W okolicznościach wskazanych w § 7 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 8. Reklamacje

1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres biuro@apartamentyolesnica

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 9. Akceptacja regulaminu

1. Otwierając zamek szyfrowy do apartamentu, Najemca akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu

§ 10. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a  Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.